Đại phú-cho thuê

150.000₫

Trầu bà cột-cho thuê

190.000₫

Bạch mã hoàng tử-cho thuê

100.000₫

Phát tài thái-cho thuê

120.000₫

Kim phát tài-cho thuê

100.000₫

Phát tài khúc-cho thuê

150.000₫

Phát tài núi-cho thuê

160.000₫

Bàng singapore-cho thuê

160.000₫

Cau vàng-cho thuê

180.000₫

Trúc bách hợp-cho thuê

190.000₫

Trầu bà quí phi-cho thuê

220.000₫