Kim phát tài-cho thuê

35.000₫

Đại phú-cho thuê

150.000₫

Trầu bà-cho thuê

35.000₫

Lưỡi hổ-cho thuê

35.000₫

Phát tài thái-cho thuê

120.000₫

Trầu bà cột-cho thuê

190.000₫
Ngọc ngân-bán-chậu men sứ
- 18%

Ngọc ngân-bán-chậu men sứ

180.000₫
220.000₫

Phú quý-cho thuê

35.000₫

Hồng môn-cho thuê

80.000₫

Phát tài khúc-cho thuê

150.000₫

Phát tài núi-cho thuê

160.000₫